CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TP. HỒ CHÍ MINH
banner

CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP

  

Tên: Hệ thống xử lý nước thải tập trung tại Trạm xử lý chất thải rắn nguy hại Đông Thạnh

Thời gian và địa điểm

- Thời gian vận hành: năm 2012, cải tạo năm 2017 và 2020

- Địa điểm: Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp, nguy hại Đông Thạnh, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn

Quy mô và công suất

- Diện tích: 96m2

- Công suất: 30m3/ngày.đêm

Công nghệ: Công nghệ hoá lý 2 bậc kết hợp với công nghệ sinh học.

Xử lý nước thải phát sinh trong quá trình vận hành trạm: nước rỉ rác, nước rửa thùng, nước rửa xe, nước vệ sinh nhà xưởng, sân bãi, nước thải sinh hoạt, riêng nước thải hợp đồng phải được tiền xử lý trước khi đưa vào hệ thống,... Nước thải đầu ra đạt QCVN 40:2011/btnmt, cột A.

Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải công nghiệp

CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC RỈ RÁC


Tên: Nhà máy xử lý nước rỉ rác SEEN Phước Hiệp

Thời gian và địa điểm

- Thời gian vận hành: năm 2009

- Địa điểm: Công trường xử lý chất thải rắn Tây Bắc, huyện Củ Chi, TP.HCM

Quy mô và công suất

- Diện tích: 8.618m2    

- Công suất: 800m3/ngày.đêm

Công nghệ

Xử lý nước thải phát sinh trong quá trình vận hành bãi chôn lấp tránh việc rò rỉ nước rỉ rác ra môi trường xung quanh. Toàn bộ nước rỉ từ bãi chôn lấp được chuyển về nhà máy và xử lý đạt tiêu chuẩn xả thải ra nguồn tiếp nhận (theo QCVN 25:2009/BTNMT, cột B1 và QCVN 40:2011/BTNMT, cột B.)

Sơ đồ công nghệ xử lý nước rỉ rác

Bên cạnh Nhà máy xử lý nước thải SEEN Phước Hiệp công suất 800m3/ngày.đêm, Công ty còn đang vận hành Nhà máy xử lý nước thải SEEN Gò Cát công suất 200m3/ngày.đêm với công nghệ tương tự phục vụ xử lý nước rỉ rác của bãi chôn lấp Gò Cát.